Teaching English as a Foreign Language 

http://KALID.ir

Subject Matters

Archive

Extra Pages

Statistics

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • این ماه :
  • ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • بروز رسانی :

99-1100: Second Week/Third Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و صبح پنج شنبه همگی بخیر. شکر خدا من هم خوبم. هوا هم خوبه. دم صبح یکمی سرد هست که بفهمی زمستون تو راهه.آب زاینده رود هم می گن خوبه. من که جمعه گذشته رفتم و جای همتون خالی. جدا صدای آب صدای حیات. امروز کلمه داریم. کلمات کتاب 1100 هفته دوم. روز سوم. چند وقت پیش رفته بودم جنگل. بله کتابفروشی جنگل. حدودا چهار تا ترجمه از این کتاب موجود بود. یاد یه خاطره افتادم. سال 85 یا 84 بود که بدجور کرمم گرفته بود که کتابی ترجمه کنم و ... . دنبالش رفتم. کتاب را انتخاب کردم. بعد با چند تا ناشر صحبت کردم. یکیشون که آدم خیلی جالبی بود گفت چون شما تازه کار هستید کتاب شما را کسی زیاد نمی خره واسه همین ریسکش زیاده. در نتیجه خودت پولش را بده ما برات چاپ می کنیم اگر خوب فروش رفت کتابهای بعدی و چاپهای بعدی حق ترجمه را بهتون پرداخت می کنیم. در ادامه گفت زیاد هم خودت به زحمت ننداز. ( اون موقع کتاب" کی پنیر منو برداشته" تو بورس بود) . همین کتاب را بردار. یه دونه " از " را تبدیل به " به " کن و اسم خودت را بزار روی کتاب. گفت خیلی از اینها هم همین کار را کرده اند.

قصد توهین به مترجمهای محترم را ندارم. چون اونهایی که مترجم هستند خودشون درک می کنند اونهایی هم که نیستند هارت و پورت می کنند. این هم" از کرامات شیخ ما /مشت را وا کرد و گفت یه وجب" باز هم نقل قول از جناب آقای پروفسور تحریریان. ایشان خودشان بی اطلاع هستند اما من واقعا شیفته اخلاق و منش و خضوع ایشان هستم. به قولی" استاد دوست داریم". بگذریم از این خاله شادونه بازیها.

هفته دوم روز سوم:

New Words

1. Pretextبهانه، عذر، دستاویز:   excuse, cause, con, ploy, ruse, grounds

2. Fabricateجعل کردن، تقلید کردن، سر هم کردن، بافتن :  invent, fake, make up, concoct, dream up, trump up, cook up

3. Adroit: زرنگ، زبردست، چالاک،    skillful, skilled, nimble, practiced

4. Gesticulate: با سر و دست اشاره کردن/فهماندن    gesture, wave, signal, wigwag, motion, sign

5. Vigilant: مراقب، هوشیار، حساس، گوش به زنگ    watchful, on your guard, attentive, alert, wary, cautious              ≠ slack

خوب این هم 5 تا کلمه امروز. یه داستان جنایی بخونیم ببینیم این کلمات به چه کار می آیند.

Dr. Jekyll or Mr. Hyde?

Under the pretext of being a surgeon he gained entry to the hospital. When interviewed by the director, he had to fabricate a tale of his medical experience, but he was so adroit at lying that he got away with it. It was not until the phony "doctor" began to gesticulate wildly with his scalpel, that a vigilant nurse was able to detect the fraud. In the annals of medical history there have been a number of such cases.

با کلمات جدید این جاخالیها را پر کنید.

1. The shootings at Columbine High School made educators much more ________,

2. My nephew is quite __________ at making model airplanes.

3. Most fisherman can __________ a story about the size of the one that got away.

4. Her __________ of being tired did not fool us for an instant.

5. I often marvel as I watch the traffic officer __________ at the onrushing cars.

Definitions

Pick the letter of the definition that matches your new word and write it in the answer space.

6. Pretext            ____ a. to lie; to construct

7. Fabricate        ____ b. skillful

8. Adroit            ____ c. an excuse

9. Gesticulate      ____ d. watchful

10. Vigilant        ____ e. move the arms energetically

Today's Idiom

a wet blanket  one who spoils the funآیه یاس، ضد حال،                 

Everyone wanted the party to go on, but Ronnie, the wet blanket, decided to go home to bed.

93- Second Week/ Second Day

NEW WORDS

1. Furtive: دزدکی، پنهانی، یواشکی، مخفیstealthy, secret, sly, sneaky         ≠ open

2. Felon: تبهکار، جانی، آدم بده  criminal, murderer, offender, thief, killer, robber

3. Plethora: ازدیاد، جمعیت کثیر mob, overabundance, murderer, offender, thief, killer, robber

4. Hapless:بیچاره، بدبخت، نگون بخت unfortunate, unlucky, luckless, ill-fated, wretched, miserable, doomed                             ≠ fortunate

5. Irate:خشمگین، غضبناک  angry, unlucky, luckless, ill-fated, wretched, miserable       ≠calm

خوب، حالا که معنی کلمات جدید را بلد شدید این داستان خوشگل را هم بخوانید. با توجه به کلماتی که تا حالا یاد گرفتیم.

If I Had the Wings of an Angel

Casting a furtive glance over his shoulder, the felon slipped out the main prison gate to be swallowed up in the British fog. A plethora of escapes from supposedly secure prisons embarrassed the hapless wardens. To compound their problems, the officials were badgered by irate citizens who accused the guards of accepting bribes from convicts whose motto was: "Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage."

Sample Sentences

Use the new words in the following sentences.

1. The __________ contest winner was unable to locate the lucky ticket.

2. My uncle was __________ when the drunken driver swerved in front of us.

3. In a __________ manner she removed her shoes and tiptoed up to her room.

4. When the teacher asked why the homework had not been done, he was greeted by a __________ of incredible alibis.

5. Since the boss learned that Bob associated with a known __________, he fired him.

Definitions

Match the new words with their meanings.

6. Furtive           ____ a. angry, incensed

7. Felon             ____ b. a person guilty of a major crime

8. Plethora         ____ c. unfortunate

9. Hapless          ____ d. excess

10. Irate             ____ e. secret, stealthy

Today's Idiom

Pyrrhic victory

اسم این یکی پادشاه بوده "پیروس" که یه پادشاه یونانی بوده. این بنده خدا تو یه جنگی پیروز می شه اما تلفات بسیار زیادی متحمل می شه. لذا به پیروزی که به خاطرش صدمات و خسارات بسیاری ببینیم می گویند....

=    A too costly victory (King Pyrrhus defeated the Romans but his losses were extremely heavy)

In heavy fighting the troops managed to recapture the hill, but it could only be considered a Pyrrhic victory.

90- 1100: Second Week / First Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. وقت بخیر. حال و احوال؟ چه می کنید با آنفولانزا؟ اونم از نوع خوکی. خوک خودش چیه که آنفولانزاش باشه. خلاصه نکات ایمنی را رعایت کنید در مصرف برق و گاز هم صرفه جویی کنید. در خونه را هم روی هر کسی باز نکنید. با کسب اجازه از دوستان و فامیلهای اصفهانی: یه بار از یه اصفهانی می پرسند از عسل شیرین تر چیزی می شناسی؟ می گه: آره. سرکه مفت."

کتاب 1100 واژه  هفته دوم / روز اول

NEW WORDS

1. Laconic: کم حرف، کوتاه، موجز، مختصر   Terse, brief, concise, curt, to the point, short, economical

2. Throng:گروه، جمعیت، ازدحام  multitude, mass, crowd, horde, swarm, mob, host

3. Intrepid: با جرات، دلیر، شجاع، بی باک، متهور  brave, bold, courageous, valiant, heroic, daring, gallant

4. Accost: مخاطب ساختن، مواجه شدن (با)  approach, confront, detain

5. Reticent:محتاط در سخن، کم گو   discreet, quiet, restrained, unforthcoming, uncommunicative, taciturn, silent, reserved

Sample Sentences

Use the new words in the following sentences:

1. His speech was usually rambling, but this time I found it brief and __________.

2. If a surly panhandler should __________ you, keep on walking.

3. Even under repeated questioning, the witness remained __________.

4. A howling __________ of teenage girls surrounded the rap artists.

5. The corporal received the Silver Star for his __________ deeds in combat.

Definitions

Match the new words with their dictionary meanings.

6. Laconic               a. expressing much in few words

7. Throng                b. brave

8. Intrepid               c. to approach and speak to

9. Accost                d. crowd

10. Reticent            e. silent

Today's Idiom

The sword of Damocles:

می شه خطر قریب الوقوع، اگر به معنی انگلیسی دقت کنید نوشته یه پادشاهی به اسم جناب دموکلس واسه اینکه به یکی از شوالیه هاش نشون بده چقدر کار شاهی سخته و چه خطراتی ممکنه براش باشه شوالیه بدبخت نگون بخت بخت برگشته را می شونه زیر یه شمشیری که به یه مو بند بوده.   

Any imminent danger (a king seated one of his subjects underneath a sword that was hanging by a hair, in order to teach him the dangers a king faces).

--Although the president of the company seemed quite secure, he always complained that there was a sword of Damocles hanging over his head.

88- 1100:First Week/ Seventh Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. چند وقتی بود که دیگه لغتهای 1100 را نمی نوشتم. ان شاالله از امروز ادامه درسهای کتاب 1100 واژه را خدمتتون می گم. کسایی که می خوان تافل بدن این کتاب زیاده اما چون 100 آید 90 هم پیش ماست. و کسایی که می خواهند ارشد زبان بگیرند حتما باید یه دست و پنجه حسابی با این کتاب بگیرند.

هفته اول / روز هفتم

امروز در ادامه سنجش آموخته های این هفته می رسیم به این متن کوتاه. توی این متن جاخالی هایی هست که باید پر بشه. با چی؟ با کلماتی که تو این هفته خوندیم. توی هر جاخالی به ترتیب یه عددی هست که این اعداد اشاره دارند به یه روز خاصی تو این هفته. در آخر مطلب نوشتم که هر عدد مربوط به کدام روزه. به اون مطلب مراجعه کنید و کلمه مورد نظر را توی جاخالی قرار بدید. جوابش را هم در ادامه مطلب نوشتم. یا حق

Reggie the Con Man

In the ____(1)___ of crime, there are few scoundrels who could match the exploits of Reggie Hayes, who also used the names of Reginald Haven, Ricardo Hermosa, Father Harris, and dozens of other aliases. Reggie's police record, principally in Chicago and Baltimore, is _____(2)_____ with scams that he perpetrated upon gullible people. Generally, his favorite target was a ___(3)_______ who should have known better.

Dressed as a priest (''Father Harris"), he was most convincing, however. His method of operation was to "find" a wallet stuffed with hundred dollar bills outside a supermarket and then ___(4)___ an unsuspecting woman to share his good fortune, since there was no identification in the wallet. But first, to establish her credibility, his victim had to put up a sum of money as a testimonial to her good faith. Mrs. Emma Schultz, age 72, tearfully told the police that she had withdrawn $14,000 from her bank and placed it in a shopping bag supplied by the helpful priest. He told her to hold onto the bag while he went next door to a lawyer's office to make the sharing of their good fortune legal.

After a seemingly _____(5)_____ wait, Mrs. Schultz discovered to her chagrin that the heartless thief had skipped out the back way, leaving her "holding the bag" a switched bag containing shredded newspaper while he made his getaway with her life savings.

1= 3rd Day

2= 1st Day

3= 2nd Day

4= 4th Day

5= 4th Day

جواب

83- خبر : اصفهان گردی به زبان دیگران 2

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امروز ادامه مطلب 80 که در مورد اصفهان بود را براتون آماده کرده ام. کلمات جدید را تیره کرده ام و بعضی نکات جالب را زیرش خط کشیده ام. امیدوارم از اینگون مطالب بهره مند شوید. یا حق

Eşfahān was renowned in former times for its architectural grandeur and the beauty of its public gardens. Most of the gardens and many of the edifices are now in ruins, but a number of imposing structures have been preserved or restored. In the central part of the city is a 17th-century royal mosque known as Imam Mosque (Masjed-é Emām), which is faced with colored tile and regarded by many as an outstanding example of Persian architecture. The mosque is located within a huge rectangular garden, now surrounded by bazaars. Nearby is the Shaikh Lutfullah Mosque (Masjed-é Shaikh Lutfullah), a mosque famous for its dome of blue tile.

Renowned: نامدار، مشهور

Grandeurبزرگی , عظمت، شکوه، فر:

Edificeعمارت، ساختمانهای بزرگ:

Faced:  نما کاری شده

Dome: گنبد

80- خبر اول

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر دقت کرده باشید در قسمت موضوعات چندوقتی است که یه موضوع جدید با نام "اخبار" اضافه کردم. امروز به امید خدا نیت دارم اولین مطلب این بخش را خدمتتون بگم. خوب با مطلبی در مورد اصفهان آغاز می کنم. این متن کاملا و تماما خارجی است و توسط افرادی که زبان مادریشان انگلیسی بوده نوشته شده. پس می شه به ساختار متن و لحن آن اطمینان کرد. چند تا از کلمات مهم آنرا هم به فارسی میگم. در بهبود ورفع نقائص این بخش همانند بقیه بخشها نیازمند راهنماییهای شما گرامیان هستم. یا حق

Eşfahān or Isfahan (ancient Aspadana), city in central Iran, capital of Eşfahān (Isfahan) Province, on the northern bank of the Zaindeh Rud. Farming is the chief occupation of the surrounding region in which cotton, grain, and tobacco are grown. The city is a major textile-milling center, and cotton, silk, and woolen goods are produced here; other manufactures include brocade, carpets, foodstuffs, and metalwork. The city also serves as the outlet for animal products of the province.

Bank: ساحل، کناره.

Chief:اصلی، عمده

Occupation: شغل ، پیشه

Brocade: پارچه ابریشمی

Outlet: روزنه، مفر، بازار فروش

61-First Week / Sixth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. رسیدیم به هفته اول. روز ششم. گفتم که سه روز آخر اختصاص داره به بررسی آموخته های 5 روز گذشته. امروز هم بخش دوم مرور مطالب هفته اول. در هر جمله دو تا کلمه تو پرانتز هست بهترین گزینه را انتخاب کنید. در چهار مورد آخر هم که در مورد اصطلاح ها است ببینید  که آیا این جملات دارای معنای صحیحی هستند ؟ با عقل جور در می آید یا نه. تا فرصتی دیگه یا حق

Underline the word that makes sense in each of the sentences below.

1. The huge football player had a (voracious, replete) appetite.

2. After a seemingly (interminable, indiscriminate) wait, the surgeon came to give us the news.

3. Without a (paradox, tinge) of evidence, the coroner could not solve the murder.

4. In the (realm, annals) of the blind, the one-eyed man is king.

5. We invited the (eminent, steeped) engineer to address our club.

6. In the Catskill Mountains, the woods (abound, implore) with deer.

7. I cannot (perceive, prognosticate) why people voted for the corrupt senator.

8. Night and day my kid brother (badgers, compounds) me for money.

9. Science fiction movies usually feature (annals, automatons).

10. With his expertise in (drudgery, technology), my uncle is able to earn a good salary.

Do these sentences make sense? Explain why.

11. The rookie was amazing in spring training but he turned out to be a flash in the pan.

12. I complained to the salesperson because he had sold me a pig in a poke.

13. When I tried to pour oil on troubled waters, I only made matters worse.

14. After the election, when my candidate conceded his loss, I had to eat humble pie.

59- First Week /Fifth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. تا حالا چهار روز را پشت سر گذاشتیم از هقته اول. روز پنجم و ششم و هفتم هر هفته اختصاص داره به بررسی آموخته های روزهای گذشته. البته من خودم تا یه حدی با نوع آزمون گرفتن کتاب مشکل دارم. اما چون می خوام روند کتاب را ادامه بدم پس ادامه می دم. امروز بررسی هفته اول.

Review Words Definitions

 1. abound                    a. to be completely soaked in something

 2. annals                     b. to be able to tell what will happen in the future

 3. automaton              c. someone's special field

 4. badger                    d. to continually nag

 5. compound              e. carelessly chosen

 6. drudgery                f. related to science of engineering

 7. eminent                 g. to add to

 8. implore                  h. beg for assistance

 9. indiscriminate        i. of outstanding reputation

 10. interminable         j. a mature woman

 11. matron                  k. small amount of

 12. paradox                 l. dull, difficult work

 13. perceive                m. desiring huge amount

 14. prognosticate        n. existing in great number

 15. realm                    o. historical records

 16. replete                  p. to come to have an understanding of

 17. steeped                 q. completely filled with

 18. technology            r. machine that behaves like a person

 19. tinge                      s. seemingly self-contradictory situation

 20. voracious               t. unending

Idioms

 21. to eat humble pie                           u. a blind item; poor purchase

 22. a pig in a poke                                v. admit to defeat

 23. a flash in the pan                           w. a star today, a flop tomorrow

 24. to pour oil on troubled waters        x. to try to make peace

کار مفیدی که می شه تو این سه روز آخر هر هفته انجام داد اینه که کلماتی که مشکل داریم را یادداشت کنیم و در برنامه هفته بعدمون قرار بدیم که مشکلش برطرف بشه. یا حق

57- First Week/ Fourth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. رسیدیم به هفته اول، روز چهارم.

1. Badger:    سر زنش کردن، نق زدن، غر زدن، اذیت کردنpester, nag, annoy, bother, hassle

2. Implore:   در خواست کردن، التماس کردنplead, ask, beg, pray, appeal

3. Drudgery:خر کاری، کار سخت،  toil, labor, chore, grind, slog, graft

4. Interminable: طولانی، خسته کننده، تمام نشدنی unending, endless, wearisome, everlasting, never-ending                                                           antonym: finite

5. Perceive: درک کردن، متوجه شدن، پی بردن   understand, know, become aware of, notice, distinguish, see, identify                                                 antonym: ignore

 

Sample Sentences        Remember, past tenses may be required.

1. She does her homework on Fridays to save herself from the __________ of having to do it during the weekend.

2. The teacher continually __________ the pupil for the missing assignments.

3. The eminent scientist __________ difficulties in putting the invention into practice.

4. The sick child's mother __________ the doctor to come immediately.

5. I listened to the boring lecture for what seemed an __________ fifty minutes.

 

Definitions

Badger (v.)              ____ a. unpleasant, dull, or hard work

Implore                    ____ b. unending

Drudgery                 ____ c. to plead urgently for aid or mercy

Interminable           ____ d. to understand, know, become aware of

Perceive                   ____ e. to pester, nag, annoy persistently

 

Today's Idiom

to pour oil on troubled waters    to make peace, to calm someone down

 دعوا را خواباندن، آب رو آتیش ریختن

When I tried to pour oil on troubled waters, both the angry husband and his wife stopped their quarrel and began to attack me.

55- First Week /Third Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امروز ترم موسسه تمام شد.... نه تمامش کردم. چون باید به لطف خدا و کرمش یه مسافرت برم. مطالب را می نویسم. اما نمی رسم رایانامه ها و نظرات را جواب بدم. ان شاءالله وقتی برگشتم. تو این شبهای عزیز عظیم همه را دعا کنید. بخیل نباشید. نویسنده این مطالب را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.

توضیح شماره 4: اگر این فعل را تلفظ کنیم " کم پاند " با کسره زیر ک همین معنی را می ده. اما اگه تلفظ کردیم " کام پاند" می شه مخلوط کردن، میکس کردن.

1. Paradox:تناقض، تناقض نما contradiction, enigma

2. Realm:حیطه، قلمرو، متصرفات، کشور country, territory

3. Annals:وقایع سالیانه، اخبار سال records, chronicles

4. Compound: وضع را بدتر کردن، اوضاع را وخیم تر کردن aggravate, worsen, add

5. Tinge:عطر، بو، رگه، ته رنگ trace, bit, hint, tint, nuance

Definitions

If you are having trouble in picking the right definitions, it may be best not to do them in the order given, but to do the ones you are surest of first.

Paradox                  ____ a. a trace, smattering, or slight degree

Realm                    ____ b. a statement that at first seems to be absurd or self-contradictory but which may in fact turn out to be true

Annals                   ____ c. to increase or add to

Compound(v.)       ____ d. historical records

Tinge(n.)               ____ e. special field of something or someone; kingdom

Today's Idiom

a flash in the pan  promising at the start but then disappointing

تلاش نا پایدار، کوشش گذرا، اول یه کار آدم خیلی داغه اما بعد دیگه دل به کار نمی ده

The rookie (تازه کار) hit many home runs in spring training, but once the season began he proved to be a flash in the pan.

53- First Week /Second Day

بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات کتاب 1100 Words You Need to Know. هفته اول روز دوم. خوب، چطور بود؟ از روز اولیها خوشتون اومد؟ لطفا نظراتتون را بنویسید که بدانم انتخابم درست بوده یا نه. ان شاءالله بزودی بخش idiom مجزا نیز به مطالب افزوده می شه و همینطور اگه خدا بخواهد بررسی سوالات کارشناسی ارشد. البته فعلا زبان عمومی. اندکی صبر.

1. Abound (with): فراوان بودن، به وفور موجود بودن  thrive, flourish, prosper, proliferate, overflow, swarm, be plentiful

2. Technology: تکنولوژی  skill, knowledge, expertise, know-how (informal), equipment, machinery

3. Prognosticate:پیش بینی کردن   predict, foresee, foretell, forecast, prophesy, soothsay                                                         antonym: recall

4. Automaton: ماشین، ماشین خودکار robot, android, mechanism, machine

5. Matron:زن خانه دار، سر پرستار،   older woman, mature woman, middle-aged woman

امروز یک کمی تو روند کار دستکاری کردم. اول این متن را خوانید. متن خوب و پخته ای است. بعد هم جواب سوالات را بدید.

Solving the Servant Problem

The worlds of science-fiction abound with wonders. Yet modern technology progresses so rapidly that what may be today's wild dream may be next year's kitchen appliance. A British scientist has prognosticated that within ten years every suburban matron will have her own robot servant. One task this domesticated automaton will not have to contend with will be scouring the oven because even today the newest ranges can be "programed" to reduce their own baked-on grime to easily disposed of ashes.

Definitions

Test yourself now by matching the new words with the definitions.

Abound                    ____ a. an older married woman

Technology              ____ b. branch of knowledge dealing with engineering, applied science, etc.

Prognosticate          ____ c. a robot; a mechanical "person"

Automaton               ____ d. to exist in great numbers

Matron                    ____ e. to predict or foretell a future event

Today's Idiom

a pig in a poke an item you purchase without having seen; چشم بسته چیزی را خریدن و پشیمون شدن

The mail order bicycle that my nephew bought turned out to be a pig in a poke, and he is now trying to get his money back.

 
  • Pages :2
  • 1  
  • 2  
 

 

Latest Posts

Favorites

Holy Quran

Quran

جمکران

عرفان

موعود

دانلود مقالات رایگان

Asian EFL Journal

Exam English

Dictionary

TOEFL

Directory of Open Access Journal

Iranian Journal of Language Studies

ESL Library

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو